Openbaar Ministerie Suriname

Launch
Openbaar Ministerie en CASAS ondertekenen MOU

Openbaar Ministerie en CASAS ondertekenen MOU

Heden hebben de wnd. Procureur Generaal en de wnd. Direkteur van de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS) een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend. 

Hierin is overeengekomen dat CASAS, conform de Standaarden en Aanbevolen Werkwijzen van de International Civil Aviation Organization (ICAO), binnen haar organisatie een vliegongevallen onderzoeksbureau zal instellen. 

Dit bureau zal belast worden met de uitvoering van het onderzoek van (ernstige) incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die zich voordoen in Suriname en met in Suriname geregistreerde luchtvaartuigen binnen het territoir van een niet-ICAO lidland of buiten het territoir van een ICAO lidland.

In de MOU is onder andere opgenomen dat de PG procedures zal vaststellen op basis waarvan de onderzoeken dienen plaats te vinden. Verder zal de PG bij een vliegongeval een onderzoekscommissie instellen, waarvan de leden zullen worden voorgedragen door het onderzoeksbureau. Het onderzoeksbureau heeft rapportageplicht naar de PG toe.

 

Deze MOU draagt bij tot het verder verhogen van de vliegveiligheid in Suriname.  

Heden hebben de wnd. Procureur Generaal en de algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) een overeenkomst van dienstverlening ondertekend.

Hierin is o.a. overeengekomen dat het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) psychologische –en/of psychiatrische rapportages zal uitbrengen ten behoeve van - en op aanvraag van – de justitiële autoriteiten, waaronder het Openbaar Ministerie (OM).
Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later